TAX FREE

 Dokumenty TAX FREE upoważniają podróżnych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju członkowskiego UE.

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH

dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym


Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądaćzwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

 

Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE

 

Rules for VAT refunds to travelers (TAX FREE) 

1. The right to a refund granted to travelers residing outside the European Union. 

Domicile shall be determined on the basis of the passport or other identity document. 

2. Goods purchased by the traveler must be intact exported outside the community of 

travelers' personal luggage, not later than the last day of the third month following the 

month in which you purchased 

3. The basis for the refund is to present the travel document issued by a roll-call vendor. 

Exports of goods should be identified on this document by the customs office stamp 

stocked in the enumerator. To the document must be accompanied by a receipt from 

the cash register. 4. Reimbursement will be made if the end of the month in which the traveler bought 

the goods have passed over 6 months. 

5. The customs office will confirm the export after presentation of the goods exported by 

the passenger and checked the roll call of the document issued by the seller to the data 

provided in the passport. 

6. The tax is returned in the PLN. The seller gets a commission on the amount of the tax 

return. The amount of commission is 0% of the return of the tax. 

7. The minimum value of purchases for qualifying for the refund is 200 PLN. 

 

Regeln für die Erstattung der Mehrwertsteuer an Reisende (TAX FREE)

1. Das Recht auf eine Erstattung gewährt, um Reisende  mit Wohnsitz außerhalb der 

Europäischen Union. Der Wohnsitz wird auf der Grundlage des Passes oder eines 

anderen Ausweises ermittelt werden. 

2. Gekaufte durch den Reisenden müssen unversehrt aus  der Gemeinschaft ausgeführt 

und im persönlichen Gepäck von Reisenden spätestens am letzten Tag des dritten 

Monats nach dem Monat, in dem der Kauf 

3. Die Grundlage für die Erstattung ist das Reisedokument von einer namentlichen 

Hersteller vorgelegt werden. Die Exporte von Waren sollten über dieses Dokument 

von der Zollstelle Stempel versehen mit einem Enumerator identifiziert werden. Um 

das Dokument muss durch eine Quittung aus der Registrierkasse begleitet werden.  

4. Die Erstattung erfolgt gemacht werden, wenn das Ende des Monats, in dem der 

Reisende kauften das Element der seit mehr als 6 Monate.  

5. Die Zollstelle wird die Ausfuhr nach der Präsentation der Ware durch den Fahrgast 

exportiert bestätigen und überprüft den Appell des Dokuments durch den Verkäufer, 

die Daten in dem Pass ausgestellt vorgesehen.  

6. Die Steuer wird in der PLN zurück. Der Verkäufer erhält eine Provision auf die Höhe 

der Steuererklärung. Die Höhe der Provision ist 0% der Rückkehr von der Steuer. 

7. Der Mindestwert der Einkäufe für die Gewährung der Erstattung ist 200 PLN.

 

 Правила возврата НДС для путешественников (TAX FREE) 

1. Право на возвращение предоставляется путешественники,  проживающие за

пределами Европейского союза. Юридический адрес должны быть определены

на основании паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. 

2. Товары, приобретенные по путешественник должен быть поврежден, вывозимых

за пределы сообщества личном багаже пассажиров, не позднее чем в последний

день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором покупки  

3. Основы для возврата к настоящему проездной документ,  выданный

поставщиком поименное голосование.  Экспорт товаров должны быть

определены в этом документе штамп,  таможня,  хранящихся в счетчик.  В

документе должно сопровождаться получением из кассового аппарата.  

4. Возмещение будет сделано,  если в конце месяца,  на который

путешественник купил пункта прошло более 6 месяцев.  

5. На таможне подтвердит экспорт после представления товаров, экспортируемых

пассажиров и проверили поименного документ,  выданный продавцом данных, 

приведенных в паспорте.  

6. Налог возвращается в злотых.  Продавец получает комиссионные от суммы

налоговых деклараций. Сумма комиссионных 0% возвращенных налогов.  

7. Минимальная стоимость покупок в отборочном возврат 200 PLN.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel